गुरुपौर्णिमेला ४४ दिवस शिल्लक

गुरु हे सर्वज्ञ असल्याने ते शिष्याला सतत शिकवू शकतात.