೭೬ ನೇ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿ ಗುರುದೇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ಕೆಲ ವಿಭೂತಿಗಳು ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಇಂತಹ ವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ೭ ರಂದು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ೭೬ ನೇ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವಿದೆ. ಈಗಿನ ಅರಾಜಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅಖಿಲ ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಶಿವಧನುಷ್ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಸೇವೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆದರ್ಶ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆತರುವ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿ ಗುರುದೇವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಏಕೈಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು »