ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ


ಈ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ವಾಲಿಯ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿದನು. ಮುಕ್ತರಾದವರು ಆ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ವಾಲಿಯ ಅಸುರೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದು ಅದರ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೋಗದ ಮೇಲಿನ ಯೋಗದ ವಿಜಯ, ವೈಭವದ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿಯ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ವಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು »