ಭಗವಂತನ ಭಾವವಿಶ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದೇ ದೇವರಿಗೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ‘ನಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು
ಭಾವದ ಮಹತ್ವ : ‘ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿದೆ. ಭಾವದ ನಂತರ ಶಾಂತಿಯ ಹಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಸತತ ಶರಣಾಗತ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ! ಭಾವ-ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಸವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತತ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸತತ ಭಾವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ‘ಭಾವವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ‘ಅ. ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಭಾವ ಎಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ !

ಇನ್ನಷ್ಟು »