ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಸ್ವಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ‘ದಶಹರದ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿರಿ !

‘ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳೂ ಸೋತ ದಿನವೆಂದರೆ ‘ದಶಹರ (ದಸರಾ) ! ಹಿಂದೂಗಳು ದಸರಾದಂದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕೈರಾನಾದವರೆಗೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಪರಾಭವದ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾದಂದು ಶಸ್ತ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಪರಂಪರೆಯು ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಚೀನಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಜ್ವರವಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಬಲದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು »