गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

गीताज्ञानदर्शन

अध्यात्म म्हणजे स्वभाव. शरीराला आश्रय बनवून अंतरात्मभावाने त्यात राहणारा, वस्तुतः जो ब्रह्मच आहे, तो जीवात्मा ब्रह्माप्रमाणे शाश्‍वत आहे. त्याचे ‘असणे’ हेच अध्यात्म. प्रत्येक शरीरात ब्रह्माचा जो अंतरात्मभाव आहे, त्याला ‘स्वभाव’ म्हणतात. त्या स्वभावालाच ‘अध्यात्म’ म्हणतात.