गुरुपौर्णिमेला ३९ दिवस शिल्लक

गुरु सर्वस्वाचा त्याग करण्याइतकी शिष्याची तयारी करून घेतात.