प.पू. डॉ. आठवले यांच्यामुळे ‘सनातन संस्था’ शुद्ध आहे !

‘सनातन संस्था’ ही सिद्ध अन् शुद्ध आहे; कारण ‘प.पू. डॉ. आठवले’ हा शब्दच शुद्ध आहे !’

– प.पू. श्रीरामभक्त चंद्रतनय रामदासी महाराज (प.पू. दादा महाराज), बीड (२६.१२.२००७)