सान-थोर अनुभवती नम्रता अन् प्रीती | कर जुळती पाहुनी दिव्यत्वाची प्रचीती ||