गुरुपौर्णिमेला २४ दिवस शिल्लक

गुरु शिष्याचे भोग टाळीत नाहीत; पण भोग भोगत असतांना ते त्याचे समाधान टिकवतात !