प.पू. दास महाराजांनी साधकांसाठी नामजप केल्यावर त्यांना आणि कु. मधुरा भोसले यांना जाणवलेली सूक्ष्मातील प्रक्रिया एकसारखी असणे !

‘२३.११.२०१८ या दिवशी प.पू. दास महाराजांनी सायंकाळी ५.३० ते ६.३० या कालावधीत साधकांसाठी नामजप केल्यावर मला विचारले, ‘‘मी नामजप करत असतांना तुम्हाला काय जाणवले ?’’ तेव्हा मला दिसलेले पुढील परीक्षण मी प.पू. दास महाराज यांना सांगितले.

रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात झालेल्या ‘गरुड पंचाक्षरी यज्ञाचे’ ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म परीक्षण !

यज्ञस्थळी कलशावर ठेवलेल्या नारळात श्रीगणेशाचे सगुण तत्त्व आणि यज्ञज्वाळांमध्ये त्याचे निर्गुण तत्त्व कार्यरत झाले.  श्रीगणेश ‘विघ्नहर्ता असल्याने त्याच्या उपासनेने साधकांच्या समष्टी साधनेत येणारी विघ्ने दूर होऊ लागली.