ग्रंथराज दासबोध !

‘विविधांगी धर्मकार्य करत असतांना वेळोवेळी समर्थ रामदासस्वामी यांच्याकडून विपुल लेखन होत गेले. त्यांच्या या अफाट ग्रंथरचनेमध्ये दासबोध, मनाचे श्‍लोक, रामायण, आत्माराम, करुणाष्टके, जुना दासबोध (एकवीस समासी), स्फुट प्रकरणे, स्फुट श्‍लोक, अष्टाक्षरी पाच लघुकाव्ये, चौदा ओवीशते, स्फुट ओव्या, अवांतर आणि प्रासंगिक प्रकरणे, विविध आरत्या, सवाया, अभंग, पदे, ललिते, मानसपूजा इत्यादींचा समावेश होतो. या सर्व वाङ्मयात ‘दासबोध’ हा समर्थांचा प्रमुख ग्रंथ मानला जातो.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now