गुरुपौर्णिमेला ३२ दिवस शिल्‍लक

गुरु ज्‍याच्‍यावर कृपा करतात, त्‍याचे तन, मन, धन, सुख, दु:ख, अहं इत्‍यादी सर्व हरण करतात.