श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचे अमृतवचन !

श्रीचित्‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ

व्यवहारात लोकांना कार्य करण्यासाठी पदाची किंवा कुणाच्या तरी ओळखीची आवश्यकता लागते, तर साधकांना साधनेत पुढे जाण्यासाठी देवाच्या कृपेची आवश्यकता असते.