(म्हणे) ‘जे लोक शिस्तीचा भंग करतात, त्यांनाच आमचे रक्षक रोखतात !’