(म्हणे) ‘इस्लामच्या बाजूने उभे रहाणार असाल, तर आय.ए.एस्. आणि आय.पी.एस्. अधिकारी बनू शकता !’ – डॉ. झाकीर नाईक याचा मुसलमानांना सल्ला