(म्हणे) ‘प्रत्येक मुसलमान तबलिगी नाही आणि प्रत्येक तबलिगी कोरोनाग्रस्त नाही !’