गुरुपौर्णिमेला २२ दिवस शिल्‍लक

गुरुपौर्णिमेला २२ दिवस शिल्‍लक

गुरु सांगतात तसे शिष्य करतो; म्हणून त्याला निर्गुणाचे ज्ञान होते. भक्त सांगतो ते ईश्वर करतो,

म्हणजे सगुणात येतो आणि भक्ताला दर्शन देतो.