अंतरात नित्य वसलेल्या देवाला अनुभवण्यासाठी भावदृष्टी हवी !

‘माझ्या अंतरात नित्य वसलेल्या देवाला मी सातत्याने अनुभवू शकत नाही; कारण त्याला पहाण्यासाठी मी सातत्याने भावाच्या स्थितीत नसते. जेव्हा माझी भावदृष्टी असते, तेव्हा मात्र मी त्याला निश्चितपणे अनुभवू शकते. देवघरातील देव मला अंधारात दिसत नाही; मात्र तिथे तेवणार्‍या निरांजनाच्या आणि समईच्या प्रकाशात तो फारच शोभिवंत अन् मोहक दिसतो. जेव्हा मी ते दृश्य पहाते, तेव्हा काही क्षण मला आजूबाजूचे भान रहात नाही. माझ्या मनात असे विचार चालू असतांना मला पुढील ओळी सुचल्या.

सौ. स्वाती शिंदे

अंतरात या भावज्योती प्रज्वलित होता ।
आनंदून जाईल मन हे माझे, तुझे मोहक रूप न्याहाळता ।। १ ।।

विसरीन मी स्वतःला तुला पहाता ।
हेच दान द्यावे, या अज्ञानी जिवा आता ।। २ ।।

– सौ. स्वाती संदीप शिंदे (आध्यात्मिक पातळी ६६ टक्के), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (३.२.२०२२)

येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक