आसाममध्ये आम्ही अनुमाने ७०० मदरसे बंद केलेत ! – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा