विज्ञान एकातरी क्षेत्रात धर्मशास्त्राच्या पुढे आहे का ?

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘सर्वच क्षेत्रांत अशी स्थिती आहे.

प्राणीशास्त्र

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

विज्ञान प्राण्यांच्या स्थूलदेहाची माहिती सांगते. याउलट कोणत्या प्राण्यांत कोणत्या देवतेचे तत्त्व आहे इत्यादी माहिती अध्यात्मशास्त्र सांगते.ʼ

(क्रमश:)

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले