भगवंताच्या नामात राहून आनंदात आयुष्य घालवा !

ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज

रामाला अनन्यभावे शरण जा. ‘रामा, तू ठेवशील त्यात आनंद मानीन’, अशी त्याच्या चरणी मस्तक ठेवून प्रार्थना करा. तो तुम्हाला साहाय्य करायला सदैव सिद्ध आहे. आपण अभिमानामुळे साहाय्याकरता हातच पुढे करत नाही, त्याला तो काय करणार ? तुम्हाला खरोखर परमेश्वराजवळ काय पाहिजे, ते मागा, तो तुम्हाला खचितच देईल; पण जे मागाल, ते मात्र हिताचे मागा. समर्थ रामदासस्वामी हे मनोभावे रामाचे दास झाले, म्हणून ते ‘समर्थ’ होऊ शकले. ज्याने जगताची आस सोडली आणि रामाची सेवा पत्करली, तो जगाचा स्वामी होईल. भगवंताचे प्रेम एक त्याच्या नामानेच साधेल; म्हणून नेहमी भगवंताच्या नामात राहून आनंदात आयुष्य घालवा. भगवंत कृपा करील, हाच माझा आशीर्वाद !

– ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज

(‘पू. (प्रा.) के.व्ही. बेलसरे आध्यात्मिक साहित्य’ यांच्या फेसबुकवरून साभार)