गुरुपौर्णिमेला ४० दिवस शिल्लक

गुरु सांगतात ते शाश्वत सत्य असते.