२२ नोव्हेंबर : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांचा समाधीदिन !

कोटी कोटी प्रणाम !

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज