हिंदूंनो, कोणतेही सरकार, पक्ष, नेते किंवा तुमची संपत्ती नव्हे, तर व्यापक कृतीशील हिंदूसंघटनच तुमचे रक्षण करेल !