न्यायालयाला जे समजते ते सरकारला ध्यानात येत नाही, हे जाणा !