बिशप आणि पाद्री यांची कुकृत्ये जाणूनही लोक गप्प राहतात ! – नन लुसी कलाप्पुरा