(म्हणे) ‘देशात रक्तपात झाला, तरीही अग्नीपथ योजना लागू होऊ देणार नाही !’