गुरुपौर्णिमेला ३४ दिवस शिल्‍लक

चंद्र उगवताच चंद्रकांत मण्‍याला पाझर फुटतो, त्‍याप्रमाणे केवळ अंतःकरणातल्‍या दयाद्रवाने गुरु शिष्‍याला तारतात.