निषिद्ध अन्नामुळे होणारी हानी

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

‘शूद्रान्न आध्यात्मिक शक्तीचा, चांडाळाचे (कुत्र्याचे मांस खाणारा) अन्न यश आणि आयुष्य यांचा नाश करते. गणान्न आणि गणिकान्न परलोक गतीचा नाश करते.