चांगला साधक

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘चांगल्या साधका’ला त्याचे एखाद्या सेवेबाबतचे शिक्षण आणि अनुभव नसणारी सेवा दिली, तरी त्याच्यातील साधकत्वामुळे तो ती सेवा उत्तम रितीने करू शकतो.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले (१९.६.२०२२)