‘सजीव-निर्जीव वस्तूंमध्ये देवत्व असून ते साधनेत साहाय्य करतात’, असे सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांनी सूक्ष्मातून सांगणे

१. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना आत्मनिवेदन करतांना ‘आज मी कोणता भाव ठेवू ?’, असे विचारल्यावर परात्पर गुरु डॉक्टरांचे विराट रूप दिसून त्यात अनंत रूपे दिसणे

श्रीमती अर्चना लढ्ढा

‘एकदा परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना आत्मनिवेदन करतांना मी त्यांना म्हणाले, ‘आज मी कोणता भाव ठेवू ?’ तेव्हा मला परात्पर गुरु डॉक्टरांचे विराट रूप दिसले. ते आकाशापेक्षाही व्यापक होते. मला त्यांच्यात अनंत रूपे दिसत होती. नंतर मी परात्पर गुरु डॉक्टरांना मनातल्या मनात म्हणाले, ‘आपल्या देहात आम्ही सर्व जण रामनाथी आश्रमासहित सामावले गेलो आहोत. आता  मला सर्व साधक देव वाटत आहेत. आता यापुढे ‘मी काय करू ?’, ते सांगावे.’

२. परात्पर गुरु डॉक्टरांनी दिलेले प्रश्नाचे उत्तर

‘स्वयंपाकाची सेवा चालू केल्यावर त्यासाठी उपयोगात येणारी सर्व भांडी, साहित्य हे सर्व काय आहेत ?’, असा माझ्या मनात प्रश्न निर्माण झाला. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी मला सूक्ष्मातून सांगितले,

अ. ‘सेवेत उपयोगी येणारे आणि सेवा परिपूर्ण करवून घेण्यासाठी लागणारे साहित्य आपल्याला साधनेत साहाय्य करते. खर्‍या अर्थाने तेच साधकांकडून प्रारब्ध नष्ट करणारी साधना करवून घेतात. म्हणजेच ते देवस्वरूप आहेत. संत, सहसाधक आणि असे साहित्य यांच्या साहाय्याने आपण आरंभापासून शेवटपर्यंत सेवा परिपूर्ण करू शकतो.’

आ. त्यानंतर परात्पर गुरुदेवांनी मला विचारले, ‘आजपासून तुला या सर्वांमधील देवत्वाचे भान झाले आहे ना ?’ त्यावर मी म्हटले, ‘हो परात्पर गुरुदेव.’

तेव्हा माझा भाव जागृत झाला. मी मनातल्या मनात त्या सर्वांना वंदन केले आणि माझ्याकडून कृतज्ञता व्यक्त झाली.

– श्रीमती अर्चना लढ्ढा, राजस्थान (२२.९.२०१९)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे सूक्ष्म. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या सूक्ष्म संवेदना जाणवतात. या सूक्ष्माच्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • या लेखात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक