ही बिंदाआई..।

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ
सौ. कीर्ती जाधव

१. ‘संघर्षाशी निर्भीडपणे लढायला शिकवणारी ही बिंदाआई (टीप १)

२. प्रीतीची अखंड उब देणारी ही बिंदाआई ।

३. मायेतून अलगदपणे बाहेर काढणारी ही बिंदाआई ।

४. आम्हा पामरांच्या मनातील प्रत्येक विचार जाणणारी ही बिंदाआई ।

५. सनातनमधील प्रत्येक जिवाचा आधार असलेली ही बिंदाआई ।

६. प्रत्येक सजीव-निर्जीवात भगवंताला अनुभवणारी ही बिंदाआई ।

७. भगवंताकडे जलद गतीने घेऊन जाणारी ही बिंदाआई ।

८. परम पूज्य गुरुमाऊलींच्या (टीप २) अखंड स्मरणात असणारी ही बिंदाआई ।

९. तहानभूक विसरून गुरुकार्यासाठी झटणारी ही बिंदाआई ।

१०. सनातनच्या चराचरात असणारी ही बिंदाआई ।

११. जिचा भाव पाहून आपलाही भाव जागृत होईल, अशी ही बिंदाआई ।

१२. कृतज्ञतेतील शब्दही स्वतःला अपूरे समजून त्यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करते, अशी ही आमची बिंदाआई ।

 टीप १ – बिंदाआई – श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ

टीप २ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले

हे गुरुमाऊली, अशी गुरुरूपी आई दिल्याविषयी आम्ही सर्व साधक तुझ्या चरणी कोटीशः कृतज्ञता व्यक्त करतो.’

– सौ. कीर्ती जाधव, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२.९.२०२०).

येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक