‘हिंदूंचे वैरी हिंदूच’, असे म्हणतात ते काही खोटे नाही !