पी. एफ.आय.चा कट . . . बंदी घातली म्हणजे हे होणार नाही, असे समजू नका !