महंता यांनी जसे सत्य सांगितले तसे सर्वत्रच्या पोलीस प्रशासनाने सांगायला हवे !