(म्हणे) ‘भारतासमवेत पुन्हा व्यापार चालू करणे, ही काळाची आवश्यकता !’ – पाक