(म्हणे) ‘कोरोना हा सैतान असून तो अल्लाने पाठवला आहे !’ – टी.के. हामजा, नेते, माकप