विश्वकल्याणार्थ भ्रमंती आपली । कोटी कोटी नमन सद्गुरुमाऊली ।।