गुरुपौर्णिमेला ४६ दिवस शिल्लक

गुरु सर्वस्वाचा त्याग करण्याइतकी शिष्याची सिद्धता करून घेतात.