(म्हणे) ‘भारताचा नवा नकाशा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा !’