गुरुपौर्णिमेला २७ दिवस शिल्‍लक

वेद, शास्‍त्र, स्‍मृती वगैरेंच्‍या बहुवाक्‍यतेचे एकवाक्‍यीकरण गुरुकृपेने होते. बाह्यतः  त्‍यांचे शब्‍दार्थ निराळे वाटले, तरी भावार्थ एकच कसा ?, हे गुरुकृपेने कळते.