(म्हणे) ‘सरकारने ताबडतोब देवस्थानांचे सोने कह्यात घ्यावे !’ – पृथ्वराज चव्हाण, काँग्रेस