(म्हणे) ‘मत दिले नाही, तर पाणी आणि वीज मिळणार नाही !’