(म्हणे) ‘अल्लाच्या कृपेने आणि साहाय्यामुळे स्फोट घडवणे शक्य झाले !’