बंगालमध्ये १९ वर्षांच्या मोस्ताहेरूल इस्लाम या विद्याकडून प्रचंड शस्त्रसाठा जप्त