एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या १२ वीच्या पुस्तकात मोगल आक्रमकांनी हिंदूंच्या मंदिरांची डागडुजी केल्याचा चुकीचा उल्लेख !