(म्हणे) ‘चीनमधील फुटीरतावाद्यांना साहाय्य केल्यास चीनही भारतातील फुटीरतावाद्यांना साहाय्य करील !’ – चीनची धमकी