(म्हणे) ‘मूर्तीपूजा पाप असल्याने मुसलमानेतर नरकातच जातील !’ – डॉ. झाकीर नाईक