८५% हिंदूंच्या देशात हिंदूंना कुणी वाली नाही; हिंदु बांधवही साहाय्य करत नाहीत !