प्रजा जर धर्मनिष्ठ असेल, तर प्रत्येक व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्रही सुखी असते !