त्रावणकोर देवस्वम् मंडळ शबरीमला मंदिराचे सोने गहाण ठेवून व्याज घेणार