बेंगळुरू दंगली प्रकरणी एस्.डी.पी.आय. आणि पी.एफ्.आय. यांच्या नावांचा उल्लेख केल्यास गौरी लंकेश यांच्याप्रमाणे हत्या करू !